Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej im. dr. Jana Bednarskiego

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Akt darowizny

Email Drukuj PDF
Kancelaria Notarialna Dra Artura Weigela w Nowym Targu

 

Kontrakt Darowizny


Zawarty pomiędzy gminą miasta Nowego Targu działającą na mocy uchwały Rady Gminnej w Nowym Targu z dnia 13 marca 1908 do aktu tego wierzytelnym odpisie dołączonej przez reprezentantów gminnych mianowicie: P. Józefa Rajskiego burmistrza i PP. Jana Balińskiegio i Marcina Głąbińskiego asesorów gminnych miasta Nowego Targu, tamże zamieszkałych jako darująca z jednej zaś bursy gimnazjalnej pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki w Nowym Targu działającą na mocy Statutu Towarzystwa tejże bursy zatwierdzonego przez c.k. Namiestnictwo z 13 października 1904 r. L139718 przez Prezesa bursy Wielmożnego Pana Dra Józefa Bednarskiego [powinno być Jana Bednarskiego - przyp. RK] i sekretarza bursy P. Jana Tomasza Dziedzica c.k. Profesora Gimnazjalnego - obu w Nowym Targu zamieszkujących - jako obdarowaną z drugiej strony, w następującej osnowie:

Art. 1. Według ksiąg gruntowych dla gminy katastralnej Nowego Targu zaintabulowaną jest gmina miasta Nowego Targu za właścicielkę realności w Nowym Targu położonej Lwk: 5228, objętej, w skład której wchodzą parcela budowlana Lk:979 i parcele gruntowe Lk: 1079,1080/1,1080/2 oznaczone. Jak dowodzi dołączona do deklaracji z daty Lwów 30 listopada 1908 r. szkica podziału parceli z daty Nowy Targ dnia 28 sierpnia 1907 przez p. Eugeniusza Poraj Katerlę rządownie upoważnionego inżyniera w Nowym Targu sporządzona, którą strony działające za zgodną z faktycznym stanem rzeczy uznają, wchodzące w skład powyższej realności parcele gruntowe LKat: 1079 i 1080/1 - rozpadły się na parcele gruntowe Lk:1080/1, 1080/3, 1079/1, 1079/2, 1079/3 i 1079/4.

Art. 2. Na tej podstawie gmina miasta Nowego Targu działająca na mocy uchwały Rady Gminnej w Nowym Targu z dnia 13 marca 1908 do aktu tego wierzytelnym odpisie dołączonej przez reprezentantów gminnych mianowicie: P. Józefa Rajskiego burmistrza i PP. Jana Balińskiegio i Marcina Głąbińskiego asesorów gminnych miasta Nowego Targu dnia dzisiejszego daje daruje i zapisuje niniejszem bursie Gimnazjalnej pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki w Nowym Targu działającą na mocy Statutu Towarzystwa tejże bursy zatwierdzonego przez c.k Namiestnictwo z 13 października 1904 r. L139718 przez Prezesa bursy Wielmożnego Pana Dra Józefa Bednarskiego [powinno być Jana Bednarskiego - przyp. RK] i sekretarza bursy P. Jana Tomasza Dziedzica c.k Profesora Gimnazjalnego na jej wyłączną i wieczystą własność, z posiadłością tej własności w Nowym Targu położonej Lwk: 5228 objętej, całą parcelę budowlaną lk: 979 całą parcelę gruntową lk: 1080/2 i całe parcele gruntowe lk 1080/3 i 1079/2 z podziału pierwotnych parceli gruntowych lk: 1080/2 i 1079 powstałe a to tak jak nieruchomości te gmina miasta Nowego Targu posiadała, używała i posiadać prawo ma z wszelkimi prawnymi obowiązkami do nieruchomości tych przywiązanymi każdoczesnym ich właścicielom przysługującymi, lub na przyszłość przysługiwać mogącymi dalej z wszelkimi służebnościami nic z takowych ani dla siebie, ani dla osób lub stron trzecich, nie wyłączając, słowem ze wszystkiem tem, co z ustawy natury rzeczy i przeznaczenia, przynależności nieruchomości tych stanowi.

Art. 3. Darująca gmina miasta Nowego Targu zastrzegła sobie prawo atoli, wyraźnie a na co znów obdarowana bursa gimnazjalna się zgadza, iż w razie gdyby gimnazjum w Nowym Targu, lub też obdarowana obecnie bursa gimnazjalna przestały istnieć będą wracać na powrót bez jakichkolwiek wynagrodzenia na własność gminy miasta Nowego Targu, tudzież postanawia, iż obdarowanej bursie darowanemi jej obecnie przedmiotami nie wolno nigdy bez wyraźnego pisemnego zezwolenia gminy miasta Nowego Targu na rzecz trzecich osób, instytucji lub jakiś Towarzystw rozporządzać pod jakimkolwiek bądź tytułem.

Art. 4. Gmina miasta Nowego Targu nie przyjmuje żadnych zobowiązań pod względem budowania, reparacji, restauracji i urządzenia budynku na cele obdarowanej bursy wybudować się mającego, jak również zastrzega, iż nie może przyczyniać się żadnym datkiem ani w pieniądzach ani też w materiale budowlanym do nastąpić mającej budowy bursy.

Art. 5. Darowane aktem tym nieruchomości znajdują się już w posiadaniu i używaniu obdarowanej bursy, dlatego też gmina miasta Nowego Tagu przez działających niniejszem członków zwierzchności gminy, zatwierdza obdarowaną bursę w tem posiadaniu i używaniu.

Art. 6. Darująca gmina zezwala niniejszym, aby na podstawie aktu tego po zatwierdzeniu go jednak, imieniem darującej gminy przez jej przełożoną władzą od czego ważność aktu tego zawiązaną się czyni darowane aktem tym parcele budowlaną lk: 979 i gruntowe Ik: 1079/2, 1080/2, 1080/3 pozostałe z posiadłości w Nowym Targu położonej Lwk: 5228 objętej na rzecz gminy miasta Nowego Targu intabulowanej wydzielone, dla nich ciało hipoteczne utworzone, a prawo własności tegoż na rzecz obdarowanej bursy gimnazjalnej św. Stanisława Kostki w Nowym Targu zaintabulowane zostało przy równoczesnym wpisie na Karcie B.C. tej posiadłości postanowienia i ograniczenia Art. 3. aktem tego objętego.

Art. 7. Ponieważ obdarowana bursa nabywa nieruchomość przedmiotem aktu tego będącą wolną od wszelkich długów i ciężarów przeto też darująca gmina obowiązuje wszystkie długi, na darowanych aktem tym nieruchomościach ciążące w terminach ich płatności powypłacać wierzycielom z własnych funduszów tak, by obdarowana bursa z tego tytułu na żadne szkody, ani wydatki naruszoną nie była, przyrzekając w tym kierunku obdarowanej bursy zupełną ewikcyę na samym majątku.

Art. 8. Podatki, tak państwowe jak krajowe gminne, tudzież wszelkie inne z własnością i posiadaniem nieruchomości przedmiotem aktu tego będących połączone i do zapłaty z nich przypadające należności obowiązuje się ponosić i opłacać strona obdarowana z własnych funduszów począwszy od dnia 13 stycznia 1909 r.

Art. 9. Wszelki koszt sporządzenia aktu tego, intabulacyi obdarowanej za właścicielkę nabytych nim nieruchomości i potrzebnych ku temu stempli w końcu należność skarbową do przeniesienia własności wymierzyć się mającą obowiązuje się ponieść i opłacić strona obdarowana z własnych funduszów, bez regresu do darującej gminy.

Art. 10. Obie strony zrzekają się wyraźnie i bezwarunkowo prawa występowania przeciw ważności aktu tego z jakiegokolwiek bądź powodu, czy to ustawowego czy innego. Kontrakt niniejszy po głośnem wyrażeniem i dosłownym odczytaniu strony działające za zgodne z ich wolą spisany uznają, przyjmują i zatwierdzają i w dowód tego takowy w sposób ustawą wskazany podpisują.

Nowy Targ dnia 1 stycznia 1909 r.

Dr Jan Bednarski                                                                                       Józef Rajski
Przew. Tow. Bursy                                                                                    Burmistrz
Jan T. Dziedzic                                                                                         Jan Baliński
Sekr. Tow. Bursy                                                                                      Marcin Głąbiński

Źródło: Dział Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej (dalej BJ-ZR), Spuścizna Dr Jana Bednarskiego, sygn. 8882/III

Robert Kowalski


„U świętej Katarzyny”, nr 97/2002